Нашите лектори

Право

Ваня Несторова

Прокурор във Върховна касационна прокуратура (ВКП)

Ваня Несторова работи като прокурор повече от 25 години, като от близо 20 години е във ВКП. В периода 2006 г. – 2013 г. е била ръководител на сектор „Противодействие на изпирането на пари“ в специализирания отдел „Противодействие на организираната престъпност и корупцията“ във ВКП. Участвала е в оценителни мисии в Латвия и Финландия като национален експерт в петия кръг на съвместни оценки „Финансови престъпления и финансови разследвания“, организиран от Генералния Секретариат на Съвета на ЕС. Съавтор на Наръчник за разследване на изпиране на пари. Ваня Несторова е завършила право в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, както и магистратура по международни отношения със специалност „Право на Европейски съюз“ към Софийския университет ”Св. Климент Охридски” и Университета Нанси 2, Франция.

Трифон Трифонов

Юрист, директор на дирекция Международна дейност, кординация и контрол в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Преди формирането на КПКОНПИ е изпълнявал длъжността главен секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Г-н Трифонов е бил и ръководител на аналитичния отдел на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“. Повече от четири години Трифон Трифонов е бил гост лектор по проекти на Академията на МВР. Участвал е като лектор в сферата на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи и в много проекти на Националния институт по правосъдие и на други организации с компетенции в материята. Бил е представител на Република България в редица конференции и семинари, организирани от Европол, ОЛАФ, Монивал и ЕК в страната и чужбина. Съавтор е на Наръчника за разследване на изпирането на пари в България, както и на научното издание „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”. Участвал е и участва като член на различни работни групи и комисии по изготвянето закопроекти в областите на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи (гражданска конфискация), както и в изготвянето на инструкции, свързани с междуинституционалното взаимодействие в тези области. Освен като юрист, Трифон Трифонов се дипломира и като икономист, специалност „Финанси“, като притежава и магистърска степен по „Стратегическо управление и лидерство“.

Антон Михайлов, CALE

Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни юридически лица във финансовия сектор

Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит. Извършил е над 50 проверки на място на юридически лица. Антон Михайлов придобива опита си, чрез работата си повече от 17 години в сектора на капиталовия пазар. Участвал е като лектор на различни събития свързани с материята. Има публикации в областта на капиталовите пазари и участия в различни обучения в държави от ЕС. Занимава се с анализ и оценка на риска при някои видове пазарни участници, като се концентрира върху вътрешния контрол и управлението на правния риск. Антон Михайлов е завършил специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, магистратура по „Мениджмънт” към Стопанския факултет на същия университет и магистратура „Национална сигурност“ в Академията на МВР.

Финанси и икономика

Д-р Николай Алдимиров, CALE

Д-р Николай Алдимиров е управител на специализирано търговско дружество АЛСАС, председател на Управителния съвет на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), основател и член на Настоятелството на ЦППИП, и председател на Управителния съвет и основател на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с близо 20 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки и останалите задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции. Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като преди да заеме тази позиция д-р Алдимиров е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ (финансово-разузнавателното звено на Република България). Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки. Придобива висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, степен „Магистър“, специалност „Финанси“, както и в University of West London (UWL), Лондон, специалност „Бизнес администрация“. Доктор e по икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Притежава сертификати за завършени национални и международни курсове и семинари основно в областта на икономиката. Има успешно завършени 26 курса за електронно обучение свързани с банковата дейност.

Диана Каменова

Директор на Дирекция „Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в една от водещите банки в България – Първа инвестиционна банка АД

Дирекцията е специализираното звено, което се занимава с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Г-жа Каменова ръководи това звено близо десет години, като от откриването му активно участва в създаването на вътрешните системи и процедури. Под нейно ръководство е разработен и внедрен специализиран AML софтуер, както и е въведена AML система от вътрешни политики, процедури, контроли и програми за обучение на служителите. Изготвя процедури за идентифициране на външни неправомерни действия, типологии и изследване на случаи при злоупотреби с нови технологии, продукти и сделки. Диана Каменова е член на работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на Асоциация на банките в България (АББ) и член на Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). В областта на превенцията срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм специализира в Люксембург, ACAMS и в Лондон, Citigroup Academy. Диана Каменова е магистър по икономика от Vienna University of Economics and Business (WU), Австрия и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.

Георги Денборов

Адвокат на самостоятелна практика

Георги Денборов притежава дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, а в момента управлява собствена адвокатска практика, като ръководи екип от юристи, специализирани в областта на корпоративното и данъчно преструктуриране. Участвал е в структурирането на множество транзакции на компании от Италия, Германия, Русия, Гърция и САЩ, включително данъчно и финансово оптимизиране на корпоративни структури. Адв. Денборов регулярно провежда обучения в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари, и има множество публикации в специализирани медии. От началото на 2018 г. преподава Финансово право в Нов български университет. Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. завършва магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун" във Вашингтон.

Проф. д-р Емил Асенов

Член на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари

В Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството. Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контрола и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Обществени поръчки

Адв. Милана Кривачка

Магистър по право, водещ експерт в областта на обществените поръчки

В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на нормативните актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Милана Кривачка е автор на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Петя Николова

Държавен експерт в Агенцията по обществени поръчки

Петя Николова притежава повече от 15 години опит в областта на обществените поръчки, придобит като държавен експерт в дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки. Преди да заеме тази позиция тя е работила и като експерт в дирекция “Ликвидация и несъстоятелност” в Министерството на икономиката. Петя Николова е дипломиран инженер от Университета за архитектура, строителство и геодезия и магистър по Финансов мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство.

Мариана Кацарова

Юрист, един от водещите експерти по в областта на обществените поръчки, лектор и автор на множество публикации в областта

От 2000 г. до 2005 г. работи като експерт-юрисконсулт в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, чийто правоприемник е Агенцията за държавна финансова инспекция. От 2005 г. до 2011 г. заема длъжността началник на отдел „Методология на одитната дейност“ в Сметната палата на Р България, а от 2011 г. до 2016 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“.

Бизнес и soft skills

Мария Михайлова

Магистър по клинична психология и психотерапевт

Дипломирана към Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Специализирала е психоаналитична психотерапия в центровете „Алфред Бине“ и „Евелин и Жак Кестенберг“ в Париж, Франция. Работила е в Института по психология на МВР в продължение на 16 години, както и за чуждестранни компании, предоставящи подбор и подкрепа на високи мениджърски позиции. Работата й е свързана с индивидуално и организационно консултиране, преговори и управление на кризи и стресови събития, като е сертифициран преговарящ към Отдела за водене на преговори на ФБР на САЩ. Мария Михайлова е обучител към Гражданското училище за политически науки на Кралство Мароко и към Българското училище за политика „Димитър Паница“. В професионалната й автобиография са и обучения към Института по публична администрация – Администрация на Министерския съвет в България.

Д-р Момчил Станишев

Експерт и консултант в областта на организационната психология

Изследователските му интереси са насочени към управлението на промяната, лидерството и емоционалната интелигентност на работното място. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта, както в страната, така и в чужбина. Участвал е в редица международни бизнес форуми и конференции по темата за лидерството, организационното развитие и стартиращи предприятия. Момчил Станишев е доктор по организационна психология, има специализации по управление на човешките ресурси в САЩ и по психология в Португалия. Професионалният му опит е свързан, както с частния, така и с публичния сектор, включително и в изпълнението, управлението и координирането на различни проекти, финансирани със средства от ЕС.

Маркетинг, PR и дигитални комуникации

Росен Петков

Старши консултант по маркетинг и продажби, сертифициран инструктор за MarkStrat.

Росен Петков е един от водещите експерти в областта на маркетинга и продажбите, с дългогодишен опит в тази сфера придобит, от работата му в едни най-големите компании на пазара. Заемал е различни мениджърски позиции в областта на маркетинга и продажбите във "Фикосота Синтез", Kraft Foods Bulgaria, British American Tobacco Bulgaria и Pernod Ricard Bulgaria. Завършил е бизнес администрация в Американския университет в България, където в момента преподава маркетинг.

Европейско финансиране

Андон Ташуков

Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи

Андон Ташуков е юрист, с близо 10 години опит в областта на правото на ЕС и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, като повече от пет години работи в националната координационна служба за борба с измамите (АФКОС). Член е на работните групи в областта на борбата с измамите в Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Водещ експерт в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Автор на статии и наръчници на национално и европейско ниво в сферата на правото на ЕС и борбата с измамите. Преподавател в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Холандия; Академия по ЕСИФ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др. Андон Ташуков е магистър по право, магистър по право на Европейския съюз и докторант в областта на конституционното право и правото на ЕС в Българската академия на науките (БАН). Завършил е Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и UNIVERSITÉ DE LORRAINE, France. Има специализации по Европейско бизнес право в Университета в Лунд, Швеция и по Договорно право в Университет Харвард, САЩ. Владее шест езика: български, английски, испански, португалски, френски и латински.

Корпоративна сигурност

Михаил Драгоданов

Главен инспектор в Министерството на вътрешните работи, ръководител на сектор "Противоправно съдържание в Интернет" в отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Михаил Драгоданов е един от водещите експерти в областта на киберсигурността, онлайн измамите и сигурността във финансовия сектор, с повече от 10 години опит в ГДБОП. Работил е по всички направления на киберпрестъпленията, но основно е разследвал финансово мотивирани престъпления, извършени онлайн. Участвал е в провеждането на над 150 национални и международни разследвания свързани с киберпрестъпления, включително в съвместни операции с ФБР, Сикрет Сървис, Европол, Интерпол и други чуждестранни правоохранителни органи. Бил е член на групата EMPACT – CYBER ATTACKS към ЕВРОПОЛ, разработваща политики в областта на киберпрестъпленията за държавите от ЕС. Настоящ член в експертният състав на Съвета на Европа, касаещ Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство от Будапеща, 2001г. Създател е на национална контактна точка „Криптовалути“ за обмен на информация с ексченджъри на световно ниво, функционираща от 2016 г. Специализирал е разследване на кибер-престъпления, финансови измами онлайн, сигурност във финансовия сектор, криптовалути, интелектуална собственост, индустриална собственост, авторско право и сродните му права и др.

Любомир Тулев

Експерт по киберсигурност в Amatas и един от водещите експерти в тази област с повече от 10 години опит в материята

Любомир Тулев е работил седем години в отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР, като е бил ръководител на групата за разследване на незаконното съдържание в интернет към този отдел. Повече от 6 години е бил контактна точка за Facebook, Google, Skype и други основни интернет-базирани услуги за България. Участвал е в провеждането на стотици международни разследвания за киберпрестъпления в тясно сътрудничество с ФБР, Европол, Интерпол и други. От 2017 г. професионалната му кариера продължава, като един от водещите експерти по киберсигурност в Amatas, занимавайки се с етично хакерство, тестване на кибер сигурността, социално инженерство, фишинг симулации и кибер експертиза. Защитава и квалификацията си като инструктор към международната организация EC Council, като предоставя редовни обучения по CCISO, CEH, CHFI, ECSA, CEI, CISSP, Mobile Security, социално инженерство, както и други професионални обучения, свързани с материята в България, Европа и по света.

Мая Иванова

Старши мениджър „Глобални системи информационна сигурност“

Мая Иванова има близо 15 годишен опит в сферата на информационната сигурност и информационните технологии, като голяма част от него придобива по време на работата си като Мениджър управление на сигурността в „Уникредит Булбанк“ АД, където работи повече от 12 години. В момента е старши мениджър „Глобални системи информационна сигурност“ в голяма международна компания. Мая Иванова е магистър по специалност „Компютърни системи“ към Технически Университет. Притежава голям брой сертификати свързани с материята. Била е лектор на различни събития и семинари, и е водила множество обучения в областта на информационните технологии и информационната сигурност.

Панайот Александров

Старши мениджър на отдел „Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк

Панайот Александров  има близо 15 години опит в сферата на сигурността, от които близо 10 години като част от екипа на Управление „Сигурност“ на УниКредит Булбанк. В банката е заемал различни позиции, включително мениджърски в екипа по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма. От края на 2015 г. е старши мениджър на отдела занимаващ се с предотвратяването на измами в банката. Преди УниКредит Булбанк е бил част от звеното за сигурност на „Летище София“. Завършил е Международни отношения в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура „Национална сигурност и отбрана“ във Военната академия.

Тодор Лозанов

Мениджър в отдел „Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк

Тодор Лозанов е икономист, с близо 30 години опит в сферата на сигурността на банките. През този период е заемал различни позиции в звената по сигурността на банките Биохим, Хеброс и УниКредит Булбанк, като в последната е имал съществен принос в процеса на изграждането на структурата, отговаряща за сигурността на банката. Преди работата си в банковата сфера е бил част от структурата на МВР. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност Международни икономически отношения и Академията на МВР.

Информационни технологии

Стилян Горанов

Мениджър проекти и разработчик на уеб базирани софтуерни решения

Стилян Горанов е с повече от 10 години опит в областта на информационните технологии, в частност управлението на проекти и разработката на уеб базирани решения. Автор е на множество софтуерни решения, в това число CRM, ERP, системи за управление на ресурси, уебсайтове и информационни портали. Към момента е главен експерт по дигитализация и интеграция на софтуерни решения в голяма инженерингова фирма, като успоредно с това ръководи екип за разработката на проекти с участие на държавни организации, специализирани агенции, фармацевтични компании и други. Стилян Горанов е и консултант по интеграция и въвеждане на софтуер за управление на цялостната дейност на фирми от малкия и среден бизнес.

Човешки ресурси

Ася Иванова

Консултант по управление на човешките ресурси

Ася Иванова е магистър по специалностите „Икономика и организация на труда” и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, администриране на персонал и заплати. Работила е както като консултант, така и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др. Ася Иванова е участвала в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси. Работила е повече от 10 години като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти. Г-жа Иванова е лектор на обучения по теми като „ТРЗ и личен състав“, „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“, „Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.