Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство.

Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство
Цена за 1 участник:
175.00 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.
* Цена за ранно записване.

Дата:

08.10.2020

Час:

9:00 - 17:00

Локация

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69   Виж карта

Актуалност на темата

Изпълнението на проекти със средства от европейските фондове е една от най-актуалните интеграционни и финансови политики на ЕС, която засяга всички граждани и институции в България. Практически проблем е, че част от тези средства могат да бъдат загубени заради нарушения на законодателството, умишлени или не, представляващи нередности и измами с европейски средства.
Настоящото обучение има за цел да разгледа последните политики на Европейския съюз в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите и да повиши практическите умения на заинтересованите лица в оценката на риска и разпознаването на съответните индикатори, избягването на нередности и измами, правилното изпълнение на проекти със средства от ЕС, справянето със ситуациите свързани с конфликт на интереси, разпознаването на фалшифицирани документи и др.
Липсата на обучение в сферата води до финансов и репутационен риск, който засяга правилното изпълнение на проектите с европейски средства и създава риск от загубата им.

 

Цели на семинара

 • Въведение в материята, касаеща нередностите и измамите с европейски средства и приложимото национално и европейско законодателство.
 • Представяне на причините за извършване на измами и последиците за бенефициерите, институциите и държавата.
 • Познания свързани с конфликта на интереси в правото на ЕС и решаване на казуси.
 • Разглеждане на примери за злоупотреби в сферата на обществените поръчки от практиката на Европейската комисия.
 • Практическа насоченост: разглеждане на индикатори, изготвяне на сигнали за нередност или измама, които да задължат националните и европейските органи да започнат проверка, решаване на казуси с конфликт на интереси, разпознаване на фалшифицирани документи и др.

 

Ползата от семинара

 • Чрез предлаганото обучение лицата, изпълняващи проекти със средства от ЕС, представители на институциите, проверителите на измами и представителите на различни професии с интерес в областта ще бъдат напълно подготвени за новите инициативи в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, свързани с изпълнение, оценка на риска, конфликт на интереси според новия Финансов регламент 2018/1046 и фалшифицирането на документи в гражданския оборот.
 • Практическата полза засяга и разглеждането на последиците за бенефициерите при възникване на нередност или измама и практически ръководства за избягване на конфликт на интереси и разрешаване на конфликтни ситуации.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството при изпълнение на проекти със средства от ЕС и повишаването на осведомеността.
 • Обучението има за цел да минимизира финансовия и репутационния риск на неправителствените организации, институциите и останалите лица.
 • Запознаване с добрите практики и примери от практиката на Европейската комисия в областта чрез представяне на множество казуси в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и възлагането на обществени поръчки.
 • Представя практическо ръководство за разпознаване на фалшифицирани документи според начина на материално или интелектуално подправяне.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

За кого е предназначен семинара

 • неправителствени организации;
 • органи на държавната и местната власт;
 • служители в министерства;
 • органи и организации, които извършват оценка на риска;
 • практикуващи юристи;
 • експерт-счетоводители;
 • проверители на измами;
 • одитори на проекти;
 • адвокати;
 • магистрати;
 • кандидатстващи лица за работа в органи, работещи в сферата на управлението и
  контрола на средства от ЕС, вкл. в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).
 • всички граждани, които имат интерес от спазване на законодателството и вземането на превантивни мерки при изпълнение на проекти със средства от ЕС;
 • други.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 175 лв. без ДДС (210 лв. с ДДС) за един участник и 155 лв. без ДДС (186 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец февруари 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

 • Лекционни и презентационни материали.
 • Папка с листа за писане и химикалка.
 • Индивидуални консултации с лектора.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • 2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
 • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
 • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Програма на семинара

09:00 – 10:45

Регистрация и откриване на семинара.

1. Въведение: Същност на нередностите и измамите с европейски средства. Приложимо законодателство и последни инициативи на ЕС. Европейска прокуратура.

2. Последици от възникването на нередност и измама за бенефициерите на европейски средства.
Практически елемент: тест за самооценка.

10:45 – 11:00 – Кафе пауза

3. Защо се прибягва до измами? Същност на триъгълника на измамите.

4. Действия при установяване на нередност или измама с европейски средства. Компетентни органи.
Практически елемент: работа по групи – изготвяне на сигнал за нередност или извършено престъпление, който да задължи националните или европейските органи да започнат проверка.

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30-15.00

5. Конфликт на интереси при възлагане на обществени поръчки със средства от ЕС. Същност според новия Финансов регламент 2018/1046 и практическо ръководство.

Практически елемент: Решаване на казуси в областта на конфликта на интереси.

6. Дискусия: Примери за злоупотреби в сферата на обществените поръчки от практиката на Европейската комисия.

15.00-15.15 Кафе-пауза

7. Измами с фалшифицирани документи. Как да разпознаем истински от фалшив документ. Материално и интелектуално подправяне. Дигитална криминалистика.
Работа по групи: решаване на казуси, разпознаване на истински от фалшиви документи.

8. Дискусия

16.50-17:00 Закриване и връчване на сертификатите.

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 06 април 2020 г.
Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Общи условия

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинар.
Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
АЛСАС ООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. АЛСАС ООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара. АЛСАС ООД има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛСАС ООД.

Защита на личните данни:
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на АЛСАС ООД за целите на провеждането на семинара и издаване на сертификат. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.

Още информация

Уебсайт

https://alista.bg

Телефон

+359898929402

E-mail

edu@alista.bg

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.