„Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“

„Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“
Цена за 1 участник:
210.00 лв. 190.00 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.
* Цена за ранно записване.

Дата:

12.03.2020

Час:

9:00 - 17:00

Локация

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.   Виж карта

Актуалност на темата

В “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г., са обнародвани приетите промени в ДОПК. Създадена е нова глава осем “а”, с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. На семинара ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от юли 2017 г.
Дружествата и едноличните търговци, които попадат в обхвата на задължението за изготвяне и поддържане на документация за трансферно ценообразуване, трябва да започнат да правят това от 01.01.2020 г. за сделките си със свързани лица след тази дата.
Новите правила са задължителни за дружествата, които дължат корпоративен данък и за едноличните търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица („контролирани сделки“) през съответната данъчна година, които надвишават – балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и нетни приходи от продажби – 76 млн. лв., или средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. Санкциите при неспазване на новото задължение могат да достигнат до 0.5% от стойността на сделките, които е следвало да бъдат документирани.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 210 лв. без ДДС (252 лв. с ДДС) за един участник и 190 лв. без ДДС (228 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

 • Лекционни и презентационни материали.
 • Папка с листа за писане и химикалка.
 • Индивидуални консултации с лектора.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • 2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
 • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
 • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Програма на семинара

09.00 – 09.15 Регистрация на участниците и откриване на семинара.

09.15 – 10.45 Панел 1
1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”) и защо е важно за бизнеса?
2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК. Как се развива практиката?

10.45 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.30 Панел 2
3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
4. Международни аспекти и тенденции.

 • Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
 • Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
 • Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Панел 3
5. Методи за определяне на трансферни цени:

 • Традиционни методи:
  Метод на сравнимите неконтролирани цени;
  Метод на пазарните цени;
  Метод на увеличената стойност.
 • Нетрадиционни/транзакционни методи:
  Метод на разпределената печалба;
  Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).

15.00 – 15.15 Кафе пауза

15.15 – 16.45 Панел 4
6. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните ви цени?
7. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
8. Заключителни бележки.

16.45 – 17.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара.

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД
ЕИК: 204951773
Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 09 март 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Общи условия

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинар.
Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
АЛСАС ООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. АЛСАС ООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара. АЛСАС ООД има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛСАС ООД.

Защита на личните данни:
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на АЛСАС ООД за целите на провеждането на семинара и издаване на сертификат. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате също, след приключването на семинара, личните Ви данни, да бъдат използвани за включването им в регистър на лицата участвали в сертифицирани обучения, както и да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за изпращане на електронни съобщения за предстоящи семинари, събития, новини и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД. Отказ от включване, на личните Ви данни в регистъра и отказ от съхраняване, обработване и използване на личните Ви данни за получаване на съобщения и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД, можете да направите по всяко време, посредством изпращане на имейл до office@alsas.net, след което Вашата информация ще бъде унищожена.

 

 

Още информация

Уебсайт

https://alista.bg

Телефон

+359898929402

E-mail

edu@alista.bg

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.