Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на ЦАИС ЕОП

Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)
Цена за 1 участник:
215.00 лв. 195.00 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.
* Цена за ранно записване.

Дата:

26.03.2020

Час:

9:00 - 17:00

Локация

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.   Виж карта

Актуалност на темата

В края на 2019 г. процесите, свързани с възлагането на обществени поръчки в страната преминават към нов етап в своето развитие. Широко използваните електронни средства за комуникация са на път да се превърнат в стандарт и в тази област. Новата нормативна уредба на обществените поръчки от 2016 г. постави основите на електронизацията на поръчките, но с отлагателно действие. Три години по-късно правните норми са актуализирани във връзка с предстоящото поетапно въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки.

 

Ползата от семинара

Чрез предлагания семинар лицата, ангажирани с възлагане на обществени поръчки ще се запознаят в детайли с новите положения в нормативната база в тази област.
Семинарът ще бъде посветен на практически въпроси, свързани с началото на действие на централизираната електронна платформа за обществени поръчки – ЦАИС ЕОП, считано от 01.11.2019 г.

По време на семинара ще бъдат представени нагледно активните модули на ЦАИС ЕОП.

Ще бъдат обхванати най-важните аспекти по регистрация в платформата, разпределение на ролите, подготовка и обявяване на обществена поръчка, подаване на оферти, работа на комисията, сключване на договор и електронно фактуриране.
Темите от програмата ще представляват интерес както за възложителите на обществени поръчки и техните експерти, така и за стопански субекти, участващи в обществени поръчки.
По време на дискусиите участниците ще имат възможност да отправят конкретни въпроси, да споделят добри и лоши практики и да обменят ценен опит.
Ще бъдат разгледани казуси, което ще допринесе за повишаване практическите умения на лицата, заетите с прилагане на тази материя.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 215 лв. без ДДС (258 лв. с ДДС) за един участник и 195 лв. без ДДС (234 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

 • Лекционни и презентационни материали.
 • Папка с листа за писане и химикалка.
 • Индивидуални консултации с лектора.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • 2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
 • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
 • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Програма на семинара

 

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците и откриване на семинара

09.30 – 11.00 Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:
1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

 • Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
 • Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;
 • Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;
 • Основания за отстраняване от процедурата;
 • Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка.
 1.  Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
 • Регистрация на Възложителя;
 • Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
 • Определяне на ролите на служителите на възложителя;
 • Съставяне на график за провеждането на процедурата;
 • Използване на шаблони и образците в системата;
 • Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;
 • Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.30 Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

 • Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;
 • Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.
 • Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;
 • Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
 • Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;
 • Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
 • Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 15.00 Сключване на договора за обществена поръчка:

 • Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
 • Електронно фактуриране;
 • Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
 • Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
 • Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

15.00 – 15.15 Кафе пауза

15.15 – 16.45 Коментар на актуалните промени в ЗОП:

 • Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;
 • Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;
 • Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;
 • Промяната чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;
 • Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;
 • Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;
 • Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;
 • Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;
 • Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).
 • Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2020г., вместо от 01.01.2021г.

16.45 – 17.00 Връчване на сертификати и закриване на семинара

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 23 март 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Общи условия

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинар.
Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
АЛСАС ООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. АЛСАС ООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара. АЛСАС ООД има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛСАС ООД.

Защита на личните данни:
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на АЛСАС ООД за целите на провеждането на семинара и издаване на сертификат. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате също, след приключването на семинара, личните Ви данни, да бъдат използвани за включването им в регистър на лицата участвали в сертифицирани обучения, както и да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за изпращане на електронни съобщения за предстоящи семинари, събития, новини и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД. Отказ от включване, на личните Ви данни в регистъра и отказ от съхраняване, обработване и използване на личните Ви данни за получаване на съобщения и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД, можете да направите по всяко време, посредством изпращане на имейл до office@alsas.net, след което Вашата информация ще бъде унищожена.

Още информация

Уебсайт

https://alista.bg

Телефон

+359898929402

E-mail

edu@alista.bg

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.